Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Ondernemer/opdrachtnemer:de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten (op afstand) aan afnemers aanbiedt. Hier: Vrouw in Kracht.
 2. Afnemer:degene die met Vrouw in Kracht een overeenkomst heeft gesloten, zowel klant als opdrachtgever.
 3. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikt maakt of wil maken van de diensten van Vrouw in Kracht.
 4. Opdrachtgever: degene die Vrouw in Kracht opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, waaronder voor het ontwikkelen en/of uitvoeren van een activiteit voor zijn/haar doelgroep en/of opdracht geeft voor het sturen van producten/diensten.
 5. Activiteit:elke denkbare vorm van kennisoverdracht en leren zoals een cursus, training, informatieoverdracht, workshop, lezing, seminar, symposium, workshop e.d. Dit kan zowel in fysieke vorm als ook digitaal gegeven worden.
 6. Offerte of aanbieding: is een vrijblijvend schriftelijk of mondeling aanbod aan een opdrachtgever/afnemer om werkzaamheden voor de opdrachtgever te verrichten. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail en via de website(s) van Vrouw in Kracht.
 7. Overeenkomst:overeenkomst waarbij de klant producten/diensten en/of digitale inhoud verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze door de ondernemer worden geleverd.
 8. Overeenkomst op afstand:een overeenkomst die tussen de ondernemer en de afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand
 9. Digitale inhoud:gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 10. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of opdrachtgever in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 11. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien ven de overeenkomst op afstand.
 12. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer.

Vrouw in Kracht: Kathrin Neckermann Adres: Fresia 59, 5382 JS Vinkel Telefoon: 0031 6430 47947 E-mailadres: kathrin@vrouwinkracht.nl KvK-nummer: 20155205 Btw- nummer: NL216478327B01  

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de (elektronische) producten en diensten van Vrouw in Kracht.
 2. Indien er onduidelijkheid ontstaat over deze voorwaarden of zich een situatie voordoet waarin zij niet voorzien, dan dient uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 3. Indien Vrouw in Kracht niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Vrouw in Kracht in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 

Artikel 4 Het aanbod.

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Vrouw in Kracht kan op verzoek een offerte of aanbieding op maat maken. Aan offertes en/of aanbiedingen aan andere opdrachtgevers van Vrouw in Kracht kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Natuurlijke personen ontvangen een offerte of aanbieding inclusief BTW en eventuele heffingen van rechtswege.
 4. Rechtspersonen kunnen een offerte of aanbieding ontvangen exclusief BTW en eventuele heffingen van rechtswege.
 5. Prijzen in offertes of aanbiedingen zijn in euro’s, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen.
 6. Vrouw in Kracht behoudt zich het recht voor om geen offerte of aanbieding af te geven.
 7. Vrouw in Kracht kan in de offerte of aanbieding aanvullende voorwaarden stellen welke specifiek gelden voor die opdrachtgever.
 8. Vrouw in Kracht kan niet aan haar offerte of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 9. Een offerte of aanbieding is 21 dagen geldig na dagtekening of mondelinge mededeling, tenzij anders wordt overeengekomen.
 10. De offerte kan schriftelijk of mondeling wordt ingetrokken door Vrouw in Kracht zolang er geen akkoord is gegeven door de opdrachtgever.
 11. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd Vrouw in Kracht onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Vrouw in Kracht is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 

 Artikel 5 De overeenkomst.

 1. Een overeenkomst komt tot stand:
  1. Tussen klant en Vrouw in Kracht: door schriftelijke aanmelding dan wel inschrijving via de website van en aanvaarding door Vrouw in Kracht.
  2. Tussen opdrachtgever en Vrouw in Kracht: door opdrachtverlening aan Vrouw in Kracht door de opdrachtgever en de acceptatie daarvan door Vrouw in Kracht.
  3. De afnemer (zowel klant als opdrachtgever zie artikel 1) verklaard daarmee in te stemmen met de algemene voorwaarden.
 2. Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd volgens de looptijd van de afgenomen dienst/product, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen of anders blijkt uit deze voorwaarden.
 3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 4. Enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Vrouw in Kracht en opdrachtgever.
 5. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Vrouw in Kracht passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de klant/opdrachtgever elektronisch betaald zorgt Vrouw in Kracht voor passende veiligheidsmaatregelen.
 

Artikel 6 Herroepingsrecht bij koop op afstand.

 1. Voor overeenkomsten die tot stand komen met particulieren via de website of telefonisch, geldt het wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen voor koop op afstand, ingaande op de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
 2. De opdrachtgever/klant verklaard uitdrukkelijk dat hij afstand doet van het herroepingsrecht voor koop op afstand voor producten die onmiddellijk gaan lopen door de toezending van (elektronische) producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
 3. Bij de levering van diensten eindigt het herroepingsrecht op het moment van levering waarbij uit het handelen van de opdrachtgever uitdrukkelijk blijkt dat hij heeft ingestemd met de uitvoering van de dienst.
 

Artikel 7 Overmacht

 1. Vrouw in Kracht is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Vrouw in Kracht geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vrouw in Kracht niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 3. Indien Vrouw in Kracht door overmacht niet in staat is de activiteit te verzorgen of de overeenkomst na te komen, geeft zij dat zo spoedig mogelijk door aan de afnemer.
 4. Vrouw in Kracht kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Vrouw in Kracht ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Vrouw in Kracht gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 

Artikel 8 Vervanging en annulering.

 1. Vrouw in Kracht zal zo mogelijkgelijkwaardige vervanging regelen. Indien Vrouw in Kracht daar niet in slaagt, zal een vervangende afspraak gemaakt worden binnen twee maanden.
 2. Indien Vrouw in Kracht door overmacht niet in staat blijkt te zijn de activiteit te verzorgen en/of de overeenkomst na te komen, zal, binnen een termijn van twee maanden na de oorspronkelijk vastgestelde datum van de activiteit/overeenkomst, het factuurbedrag worden gerestitueerd.
 3. Annulering is uitsluitend schriftelijk/digitaal mogelijk. Tenzij de activiteit reeds is begonnen, geldt voor klanten die deelnemen de volgende annuleringsregeling:
 • Indien aanmelding 6 weken of meer voor aanvang de activiteit plaatsvindt, geldt een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de inschrijving kosteloos schriftelijk/digitaal kan worden geannuleerd.
 • Bij annulering minder dan 4 weken voor aanvang van de activiteit wordt de volledige prijs in rekening gebracht. De deelnemer kan zich echter laten vervangen mits deze persoon over vergelijkbare kwalificaties beschikt. Vervanging na de start van de activiteit is niet mogelijk.
 • In andere gevallen wordt 10% van de prijs als inschrijfkosten in rekening gebracht.
 • Deze regeling is niet van toepassing op online producten.
 

Artikel 9 Verhindering opdrachtgever.

 1. Indien de opdrachtgever verhinderd is op het afgesproken tijdstip, dient dit zo spoedig mogelijk gemeld worden aan opdrachtnemer, doch uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak. Vrouw in Kracht kan hieraan voorwaarden stellen welke zullen worden gecommuniceerd met de opdrachtgever.
 2. Afspraken die door de opdrachtgever worden afgezegd binnen 24 uur voor de geplande afspraak, worden in rekening gebracht, tenzij er sprake is van overmacht naar de definitie van artikel 7 lid 2.
 

Artikel 10 De prijs.

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten/diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van verandering in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogende effecten door wet- en regelgeving worden doorberekend per ingangsdatum.
Prijsverhogingen: a) Binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. b) Vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen en bepalingen en de afnemer de overeenkomst kan opzeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. c) Een afnemer heeft het recht als hij/zij niet akkoord gaat met wijzigingen als bedoeld in artikel 10 lid 3 sub a en b, om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per datum van wijziging
 1. De in het aanbod genoemde prijzen zijn – indien niet anders overeengekomen – inclusief 21% btw.
 2. Tarieven op de website kunnen op ieder moment worden aangepast.
 3. Prijs- en voorwaardenwijzigingen zullen aan bestaande opdrachtgevers tijdig schriftelijk worden medegedeeld doch uiterlijk één maand voor de wijziging.
 

Artikel 11 Betaling.

 1. De betaling geschiedt via een door een in de webshop aangeboden mogelijkheid, tenzij anders wordt overeengekomen.
 2. De klant krijgt pas toegang tot het online platform nadat de betaling ontvangen is.
 3. Indien de betaling mislukt, dient de betaling te geschieden binnen 8 dagen op een door Vrouw in Kracht opgegeven bankrekeningnummer.
 4. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Vrouw in Kracht te melden.
 5. Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet wordt er een betalingsherinnering gestuurd door Vrouw in Kracht en heeft de afnemer 8 dagen tijd om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
 6. Indien na de in het vorige lid genoemde herinnering de factuur niet is voldaan, dan is Vrouw in Kracht gerechtigd, zonder dat een verdere sommatie of ingebrekestelling is vereist, over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke rente bij handelstransacties, doch ten minste 1% samengestelde rente op maandbasis in rekening te brengen. Deze rente is verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening van het bedrag.
 7. De te maken kosten bij buitengerechtelijke incassering van de vordering komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van 125,00 euro, tenzij bij wet anders is bepaald.
 8. Blijft de opdrachtgever in gebreke bij de betaling van facturen, dan schort Vrouw in Kracht tot de ontvangst van de betaling(en) haar dienstverlening aan de opdrachtgever op. Het opschorten van de dienstverlening ontslaat de opdrachtgever niet van zijn plicht tot betaling van de openstaande facturen en bijkomende kosten.
 9. Indien lid 6 van toepassing is, vervallen eventueel met opdrachtgever afgesproken kortingen voor toekomstige facturen. Vrouw in Kracht kan van de opdrachtgever verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Vrouw in Kracht te bepalen vorm voor toekomstige facturen.
 10. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Vrouw in Kracht verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 11. Een betalingsregeling is, mits tijdig door de opdrachtgever aangevraagd, met onderbouwing, na overleg mogelijk.
 12. Een betalingsregeling en de voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst.
 13. Vrouw in Kracht kan een betalingsregeling te allen tijde weigeren.
 

Artikel 12 Opschorting en beëindiging overeenkomst.

 1. Vrouw in Kracht is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden:
 • Indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • Indien na het sluiten van de overeenkomst Vrouw in Kracht ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 1. Voorts is Vrouw in Kracht bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Vrouw in Kracht kan worden gevergd. Zie ook artikel 7 overmacht.
 2. De opzegtermijn van een overeenkomst voor onbepaalde tijd bedraagt voor Vrouw in Kracht en opdrachtgever drie maanden, tenzij in deze voorwaarden of schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 3. Een overeenkomst op basis van een vooraf bepaalde tijdsduur of met een specifieke opdracht en/of dienst eindigt op het moment van voltooiing.
 4. Opzegging door opdrachtnemer of opdrachtgever dient per aangetekende brief of e-mail te geschieden. Opzeggingen per e-mail hebben pas werking als Vrouw in Kracht een bevestiging van ontvangst heeft gestuurd.
 5. De opdrachtgever krijgt na beëindiging van de overeenkomst, na tekening voor akkoord, zijn bescheiden terug als uit de administratie van de opdrachtnemer blijkt dat alle openstaande facturen en overige kosten zijn voldaan.
 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Vrouw in Kracht betracht ten aanzien van al haar activiteiten en producten en/of diensten altijd de uiterste zorg. In het geval er toch sprake is van foutieve, onvolledige informatie of andere gebreken, is Vrouw in Kracht slechts aansprakelijk voor de directe geleden schade. De hoogte van deze schade is maximaal het door de afnemer betaalde factuurbedrag.
 2. Gegeven informatie door Vrouw in Kracht is niet bindend voor de opdrachtgever en wordt gebaseerd op de gegevens welke ten tijde van het advies voorhanden waren.
 3. Vrouw in Kracht is niet aansprakelijk voor niet tijdig aangeleverde en/of onvolledige en/of onjuiste informatie van derden.
 4. Vrouw in Kracht is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die ontstaat door een door Vrouw in Kracht ingehuurde derde partij.
 5. Vrouw in Kracht zal alle schade verhalen als willens en wetens onwaarheden verspreid worden tijdens en/of na beëindiging van de activiteit of overeenkomt door de opdrachtgever(s) of diens naasten.
 6. Dit artikel beperkt het recht van de opdrachtgever niet om zijn eventuele claim voor te leggen aan een bevoegde instantie om hierover een bindende uitspraak te verkrijgen.
 

Artikel 14 Geheimhouding

 1. Zowel de afnemer als Vrouw in Kracht zijn verplicht tot geheimhouding. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan Vrouw in Kracht door de afnemer ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 2. Zonder schriftelijke toestemming van de afnemer zal Vrouw in Kracht de ter beschikking gestelde informatie niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij verkregen is.
 3. De geheimhouding en toestemming gelden niet voor zover wettelijke en/of beroepsregels Vrouw in Kracht een informatieplicht opleggen.
 

Artikel 15 Intellectuele eigendom.

 1. Vrouw in Kracht behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot door haar ontwikkelde en ter beschikking gestelde producten.
 2. Het is de afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan zonder toestemming van Vrouw in Kracht het (cursus)materiaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken of op enigerlei het (cursus)materiaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden ter beschikking te stellen.
 

Artikel 16 Klachtenregeling.

 1. Klachten dienen uiterlijk binnen dertig dagen na verrichting van de door Vrouw in Kracht verrichte activiteit of door Vrouw in Kracht ter beschikking gestelde producten en/of diensten schriftelijk of digitaal te worden ingediend op het e-mailadres dan wel postadres van Vrouw in Kracht, zie artikel 2.
 2. Indien afnemer niet binnen dertig dagen na het genoemde in lid 1 een klacht heeft ingediend, wordt hij geacht de activiteit en het product en/of dienst akkoord te hebben bevonden.
 3. Indien het bezwaar niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met het bezwaar.
 4. Vrouw in Kracht zal binnen dertig dagen na het indienen van de klacht reageren met een voorstel om tot een oplossing te komen.
 5. Op alle aangegane overeenkomsten tussen opdrachtgever en Vrouw in Kracht is het Nederlands Recht van toepassing.
 6. Voor een eventueel rechtsgeschil in eerste aanleg is bij uitsluiting de rechtbank bevoegd in het arrondissement waarin Vrouw in Kracht haar vestigingsplaats heeft.
 

Artikel 17 Identiteitsdiefstal en kredietkaartfraude: wat zijn de risico’s?

 1. Om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren werkt Vrouw in Kracht samen met erkende betalingspartners PayPal en Mollie. Het online betalen wordt uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem, waarmee uw bankgegevens steeds versleuteld worden bij verzending over het internet (SSL).
 2. Verlies of diefstal van uw identiteits- of kredietkaartgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt.
 3. Vrouw in Kracht meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteits- of financiële diefstal kan dan niet tegen Vrouw in Kracht worden ingeroepen.
 

Artikel 18 Gegevensbeheer.

 1. Indien uw een bestelling plaatst bij Vrouw in Kracht, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Vrouw in Kracht. Vrouw in Kracht zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
 2. Vrouw in Kracht respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 3. Vrouw in Kracht maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ademloos voor geluk - kom in je kracht!